Načítám...
  • Mobily
  • Televizory
  • Herní konzole
  • Pračky
  • Příslušenství

Předvedení věci při prodeji Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla prodávaná věc před ním předvedena a překontrolována nebo aby byl kupující seznámen s jejími funkcemi, údržbou a s technickými a provozními podmínkami, popsanými v návodech pro obsluhu.

Právo kupujícího na vrácení věci bez udání důvodu Kupující má právo vrátit zakoupenou věc do 14 dnů od koupě bez udání důvodu za podmínky, že věc je nepoužitá, nepoškozená a v původním obalu s veškerým příslušenstvím. Uvedené právo vrátit zakoupenou věc se však nevztahuje na zboží kategorie sluchátka, počítačové hry, nahrané nebo nenahrané CD a DVD nosiče a věci určené pro osobní hygienu (zboží kategorie Péče o tělo a zdraví, např. holící strojky, epilátory, zubní kartáčky, zastřihávače, digitální teploměry atp.).

Rozsah odpovědnosti za vadné plnění Společnost Electro.primaeshop odpovídá kupujícímu, že zakoupená věc při převzetí nemá vady, zejména že: • má vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost Electro.primaeshop nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, • se hodí k účelu, který pro její použití společnost Electro.primaeshop uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, • vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. V případě, že zakoupená věc při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující při převzetí věci věděl, že věc má vadu anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že: • věc byla instalována nebo používána v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze, nebo vada vznikla jinak nesprávným užíváním (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nesprávné zdroje el. napětí), • věc byla mechanicky poškozena nebo došlo k nedovolenému zásahu do výrobku; • vada byla způsobena jinou vnější událostí, zejména vniknutím tekutiny; • věc byla používána k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu.

Kupují není dále oprávněn uplatnit práva z vadného plnění: • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, • u použité věci na vadu, odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou měla věc při převzetí kupujícím, nebo • vyplývá-li to z povahy věci. Práva z vadného plnění nelze zejména uplatnit u vad a poškození, vzniklých nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, tedy nikoli vadným plněním při prodeji věci. Uplatnění reklamace Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupené věci v době 24 měsíců od jejího převzetí kupujícím (reklamace).

Kupující má právo uplatnit reklamaci během provozní doby v kterékoliv provozovně (prodejně) společnosti Electro.primaeshop, jakož i u kterékoliv autorizovaného servisu, uvedeného na internetových stránkách výrobce reklamované věci. Reklamaci je možné uznat jako oprávněnou pouze v případě prokázání následujících skutečností: • věc byla zakoupena od společnosti Electro.primaeshop; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla platným daňovým dokladem (účtenkou) s vyznačením data prodeje; • věc je opatřena úplným identifikačním štítkem výrobku s čitelným výrobním číslem; • věc je vadná; za tím účelem je kupující povinen předložit vadnou věc s veškerým příslušenstvím v prodejně společnosti Electro.primaeshop, nebo vadu prokázat servisnímu technikovi autorizovaného servisu; • jedná se o vadu, za kterou společnost Electro.primaeshop odpovídá z důvodu vadného plnění; • nejedná se o vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud byla na takovou vadu poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. Vyřízení reklamace Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude ujednána delší lhůta. Podmínkou pro běh této lhůty je však skutečnost, že kupující k vyřízení reklamace poskytl veškerou potřebnou součinnost, zejména že umožnil společnosti Electro.primaeshop reklamovanou věc přezkoumat. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit, zejména právo od smlouvy odstoupit. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zakoupenou věc použít (záruční doba), odpovídá společnost Electro.primaeshop za to, že taková věc bude způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti pouze během uvedené záruční doby. Společnost Electro.primaeshop informuje kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS nebo elektronické pošty na kupujícím uvedenou adresu e-mail. Nebude-li informace o vyřízení reklamace kupujícímu z jakéhokoliv důvodu doručena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, je kupující povinen dostavit se ihned po uplynutí této lhůty k vyřízení reklamace do kterékoliv prodejny společnosti Electro.primaeshop nebo kontaktovat infolinku společnosti Electro.primaeshop na tel. 225 991 000 nebo e-mailem: infolinka@Electro.primaeshop.cz Pokud si kupující přes písemnou výzvu nevyzvedne reklamovanou věc ani po uplynutí osmi měsíců ode dne vyřízení reklamace, může ji společnost Electro.primaeshop vhodným způsobem prodat na účet kupujícího ve smyslu ustanovení § 2428 Občanského zákoníku; výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem. Závěrečná ustanovení Ustanovení tohoto Reklamačního řádu se použije přiměřeně, podle charakteru služby, také na reklamaci vad kupujícím zakoupených služeb, pokud něco jiného nevyplývá z platných právních předpisů nebo příslušných podmínek poskytování těchto službách. Společnost Electro.primaeshop nepřebírá odpovědnost za ztrátu dat ponechaných na médiích během reklamace nebo servisního zásahu. Práva a povinnosti společnosti Electro.primaeshop a kupujícího se jinak řídí Občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. V případě, že dojde mezi společností Electro.primaeshop a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je zejména: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 e-mail: adr@coi.cz (www.adr.coi.cz)